Podstatné mená

Podstatné meno alebo substantívum je slovný druh, plnovýznamové slovo označujúce (na rozdiel od ostatných slovných druhov) „samostatne existujúce/chápané“ veci a javy. Napr. dom, muž, písmo. Podstatné meno je základný spôsob pomenovania v jazyku. Podstatné meno je hlavným slovným druhom, ktorý vo vete vystupuje ako argument slovesa.

Rozdelenie podstatných mien

 1. Všeobecné
  názvy skupín predmetov (otec, pes, smrek, ministerstvo, ulica, škola)
 2. Vlastné
  vlastné mená (Peter, Dunčo, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ulica SNP)
 1. Konkrétne
  majú hmotnú povahu (voda, stôl, drevo, chlapec)
 2. Abstraktné
  sú nehmotné, pomenúvajú vlastnosti, deje, abstraktné javy, duševné stavy (dobro, láskavosť, beh, dych, myšlienka, hnev)

Určovanie gramatických kategórií

 1. rod
  mužský, ženský, stredný
 2. číslo
  jednotné (singulár), množné (plurál)
 3. pád
  nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál
 4. vzor
  chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, kuli, gazdiná
 5. životnosť (v mužskom rode)
  (sokol sťahovavý, smrek obyčajný)
  • životné
   (osoby a zvieratá v sg.)
  • neživotné
   (ostatné)

Vzory podstatných mien

mužský rodživotnézakončené na spoluhlásku alebo -ochlap
zakončené na -ahrdina
neživotnézakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhl.dub
zakončené na mäkkú spoluhláskustroj
ženský rodsamohláskovépred "a" tvrdá alebo obojaká spoluhl.žena
pred "a" mäkká spoluhláskaulica
spoluhláskovév G sg. prípona -edlaň
v G sg. prípona -ikosť
stredný rod zakončené na -omesto
zakončené na -esrdce
zakončené na -ievysvedčenie
zakončené na -a, -ädievča

vzor gazdiná -slová gazdiná, stryná, ujčiná, testiná, šľachtičná, kňažná, princezná, kráľovná, cárovná, cisárovná

podstatné mená mať a pani majú osobitné skloňovanie

Vzory pomnožných podstatných mien

zakončenie v N sg.zakončenie v L sg.rodvzor
-y (Piešťany)-och (v Piešťanoch, v kúpeľoch)mužskýdub
-e (kúpele)mužskýstroj
-y (Tatry)-ách, -ach (v Tatrách), -iach (v nohaviciach)ženskýžena
-e (nohavice)ženskýulica
-á, -a (pľúca) strednýmesto
-ia (prsia) strednýsrdce

Vzory zvieracích podstatných mien mužského rodu

 1. chlap
  všetky v jednotnom čísle
 2. dub
  v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (holuby, orly)
 3. stroj
  v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku (ježe, medvede)
 4. p.m. vlk, pes, vták
  v množnom čísle sa môžu skloňovať ako životné (chlap) alebo neživotné (dub) (napr. poľovnícke psy, poľovnícki psi)

POZOR! Ak sa zosobňuje zvieracie p.m. na človeka, skloňuje sa ako životné (Štúrovci boli smelí orli.)

Vzory cudzích podstatných mien

 1. chlap
  grécke a latinské p.m. (životné) s príponami -as, -os, -es, -us, -is (Sofokles- od Sofokla) a cudzie priezviská s príponami -o, -ó, -u, -ú, a nemé -e (Galileo-od Galilea, Moliére-od Moliéra)
 2. dub
  cudzie p.m. (neživotné) s príponami -us, -os, -es (realizmus-o realizme)
 3. kuli
  všeobecné p.m. (životné) a priezviská s príponami -i, -í, -y, -ü, -e, -é, -ö, -ä, -ě (Pálfy-od Pálfyho-Pálfyovia)
 4. žena
  p.m. (ženského rodu) s príponami -ea, -oa, -ua (idea- dve idey)
 5. ulica
  p.m. (ženského rodu) s príponami -ia, -ya (Mária-od Márie)
 6. mesto
  p.m. (stredného rodu) s príponami -um, -on (gymnázium-z gymnázia, epiteton-dve epitetá)

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!