Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 9

alarmovať -

vyvolávať poplach, alarmom volať bezpečnostné služby

alárny -

krídlový, týkajúci sa krídla

alba -

dlhá biela košeľa kňazov; druh stredovekej milostnej básne

albanista -

odborník v albanistike

albanistika -

výskum dejín, jazyka a kultúry albánskeho národa

albano -

vyznačenie veslárskych závodných tratí bójami

albatros -

čajke podobný veľký morský vták

albedo -

odrážavosť difúzne odrážajúcej matnej plochy; miera schopnosti určitých častí povrchu Zeme odrážať žiarenie; biela časť kôry citrusových plodov

albín -

človek alebo živočích s nedostatkom kožného farbiva v pokožke, vlasoch a dúhovke

albinismus -

strata kožného pigmentu

albinizmus -

čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí; nedostatok chlorofylu v rastlinách

albit -

kremičitan hlinitosodný, nerast zo skupiny živcov

album -

kniha so zbierkou fotografií, známok a pod.; výber obrazov, básní, hudobných skladieb vydaný v podobe zošita alebo knihy

albumen -

lepkavá tekutina obsahujúca bielkoviny, bielok

albumín -

vo vode rozpustná bielkovina tkanív živočíšnych a niektorých rastlinných organizmov

albuminát -

soľ albumína

albuminóza -

látka vzniknutá štiepením bielkovín

albuminúria -

vylučovanie bielkovín močom, proteinúria

albuminúria -

prítomnosť bielkovín v moči

alcazar -

pôvodne maurský opevnený palác, neskôr názov španielskeho panovníckeho sídla

aldehydy -

organické zlúčeniny vznikajúce oxidáciou alebo dehydrogenáciou primárnych alkoholov

aldoly -

organické zlúčeniny vznikajúce kondenzáciou dvoch molekúl aldehydu

aldosterón -

hormón produkovaný nadobličkami, reguluje látkovú premenu minerálov

aldosterón -

hormón kôry nadobličky

aldosteronismus -

hormonálna porucha spôsobená nadbytkom aldosterónu

aldosteronizmus -

hormonálna porucha spôsobená nadbytkom aldosterónu

aldóza -

cukor s aldehydovou skupinou v molekule

aldrín -

druh pesticídu, používaný na hubenie škodcov

alea iacta est -

kocky sú hodené; výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“

aleatorika -

kompozičná hudobná technika využívajúca prvky neistoty a náhodnosti

aleatórny -

odvážny; zo zmlúv taká, ktorej plnenie závisí od náhody

alef -

prvé písmeno hebrejskej abecedy; označenie kardinálnych čísiel v teórii množín

alegácia -

citovanie zo zákona, z listín

alegát -

doslovný citát z listiny alebo zákona

alegória -

inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie

alegorický -

inotajový, obrazný, symbolický

alegorizácia -

zobrazovanie, vyjadrovanie alegórií

alegorizovať -

zobrazovať, vyjadrovať pomocou alegórie

aleja -

stromoradie; cesta po oboch stranách vysadená stromami

alela -

dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu

alelopatia -

nepriaznivé pôsobenie jednej rastliny na druhú produktmi látkovej výmeny

aleluja -

chválospev „chváľte Jahveho“ v bohoslužbe a žalmoch

alemontit -

nerast zo skupiny arzénu

alergén -

antigén spôsobujúci alergickú precitlivelosť s tvorbou imunoglobulínu E; liečebný prípravok na diagnostiku a liečbu alergických ochorení

Alergén -

látka ktorá pri styku s bunkami imunitného systému vyvoláva alergickú reakciu

alergia -

zvýšená až chorobná citlivosť organizmu voči niektorým látkam alebo vonkajším podnetom

alergik -

osoba trpiacia alergiou

alergiológ -

odborník v alergiológii

alergiológia -

náuka o rozpoznávaní, prevencii a liečbe alergií

alergóza -

ochorenie na alergiu

alertný -

prirodzene čulý, aktívny

aleukémia -

chorobný nedostatok bielych krviniek

aleurit -

sypká usadenina vytvorená úlomkami

aleuronát -

pšeničný lepok v sušenom stave, používa sa v potravinárskom priemysle

alexander -

papagáj pochádzajúci z Afriky a tropického pásma Ázie

alexandrijská škola -

smery a učenia v helenistickom období, ktoré vznikali v Alexandrii

alexandrín -

dvanásťnásobný verš s prerušením po tretej stope

alexandrit -

iný názov drahokamu chryzoberylu

alexia -

chorobná neschopnosť čítať, neschopnosť pochopiť čítaný text

alexín -

ochranné protilátky v krvnom sére, citlivé na vyššie teploty

alfa -

prvé písmeno gréckej abecedy; začiatok, pôvod, začiatok a koniec niečoho; druh nukleárneho žiarenia

alfabeta -

abeceda, predovšetkým grécka

alfabetizácia -

likvidácia negramotnosti, organizovaná výučba čítania a písania

alfabetizátor -

učiteľ, ktorý sa podieľa na alfabetizácii

alfameter -

prístroj na meranie prúdového zosilňovacieho koeficientu

alfanumerický -

abecedno-číslicový, napr. kód

alfavírus -

vírus zo skupiny togavírusov

algebra -

odvetvie matematiky, ktoré má pôvod v náuke o riešení rovníc; učebnica algebry

algebraický -

súvisiaci s algebrou, najčastejšie v zmysle nahrádzania čísel písmenami

algézia -

bolestivosť, vnímanie bolesti

algezimetria -

meranie citlivosti na bolesť

algický -

bolestivý

algo -

prvá časť zložených slov s významom bolesť, bolestivý; vodná riasa

algodonit -

zliatina medi a arzénu, vzácny nerast vyskytujúci sa v medených a arzénových rudách

algolagnia -

sexuálna úchylka, pri ktorej sa človek pohlavne uspokojuje spôsobovaním bolesti sám sebe alebo iným

algológia -

náuka o riasach

algomenorea -

bolestivá menštruácia

algonkium -

starohory, proterozoikum

algor -

chlad

algor mortis -

chladnutie mŕtveho tela

algoritmizácia -

zostavovanie algoritmov na riešenie konkrétnych úloh

algoritmus -

súhrn matematických úkonov slúžiacich účelnému prevedeniu určitého výpočtu platného pre všetky podobné úlohy

algospazmus -

bolestivý kŕč

algrafia -

reprodukčná technika kresbou na zinkovú alebo hliníkovú platňu

alhidáha -

časť zememeračského prístroja so zameriavacím zariadením, otočná okolo zvislej osy

alchemilka -

rastlina z rodu Alchemilla, ktorá rastie na trávnatých porastoch

alchýmia -

stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov

aliancia -

spojenectvo, spolčenie sa; príležitostné a dočasné združovanie rôznych druhov živočíchov

alias -

inak; inak nazývaný; vlastne; prezývka, krycie meno

aliasing -

schodovitosť, rozbitie diagonálnych čiar v počítačovej grafike v dôsledku obmedzenej rozlišovacej schopnosti

alibi -

dôkaz neprítomnosti na mieste činu v dobe jeho spáchania; výhovorka, dôkaz neviny

alibista -

človek hľadajúci alibi, skrývajúci sa za alibi, vyhýbajúci sa zodpovednosti

alibizmus -

snaha vyhnúť sa zodpovednosti, politika dvoch tvárí, pokrytectvo

alicín -

rastlinné antibiotikum

alicyklický -

označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka

alienácia -

duševná porucha, pri ktorej si postihnutý vytvára vlastnú psychickú realitu; porucha identity, odcudzenie, druh šialenstva; prevod vlastníckeho práva na inú osobu

alifatický -

označujúci nasýtené aj nenasýtené uhľovodíky s necyklickými reťazcami

alifer -

prehlásenie neplatnosti hry; odmietnutie rozdaných kariet

aligátor -

druh amerického krokodíla

aliín -

aminokyselina nachádzajúca sa v cesnaku

Predošlá 1 ... -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!