Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 8

akronizácia -

konzervovanie údenín, rýb a iných potravín naložením do konzervačnej látky

akronym -

skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS

akrotómia -

štiepenie vrcholu listu

akrum -

okrajová časť tela (nos, ucho, pera, prst)

akryl -

akrylanová priadza

akrylaldehyd -

akroleín

akrylan -

ester alebo soľ kyseliny akrylovej

akrylana -

priadza z polyesterových vlákien

akrylát -

umelá živica

akrylén -

syntetické vlákno z polyakrylonitrilu, používa sa na výrobu sietí a textílií

akrylonitril -

nitril kyseliny akrylovej

aksamít -

hodvábny zamat

akt -

čin, jednanie, výkon; úradný spis; časť divadelnej hry, dejstvo; zobrazenie nahého ľudského tela

aktér -

aktívny účastník deja alebo udalosti; zastaralý výraz pre herca

aktín -

svalová bielkovina, aktomyozín

aktínium -

rádioaktívny kovový prvok, značka Ac

aktino -

prvá časť zložených slov s významom lúč, žiarenie

aktinodermatitída -

zápal kože spôsobený röntgenovým žiarením

aktinoid -

jeden z rádioaktívnych prvkov nasledujúcich v periodickej sústave prvkov za aktínom

aktinoid -

rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom

aktinometer -

zariadenie na meranie intenzity slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu kolmú na smer lúčov

aktinometria -

náuka skúmajúca slnečné žiarenie dopadajúce na hornú hranicu atmosféry Zeme, jeho zmeny, zemské a atmosferické žiarenie a tepelnú bilanciu našej planéty

aktinomorfný -

v botanike skladajúci sa z rovnakých častí, ktoré sú rozložené pravidelne v kruhoch

aktinomyceta -

jednobunkový organizmus rodu Actinomyces

aktinomycín -

antibiotikum s protinádorovými účinkami

aktinomykóza -

chrastavosť rastlín, najmä zemiakov; zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami

aktinoterapia -

liečba ionizujúcimi lúčmi, liečebné ožarovanie

aktinoterapia -

liečba aktívnym žiarením

aktív -

súhrn funkcionárov nejakej organizácie a ich zhromaždenie; pracovná schôdza

aktivácia -

povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu; úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať; premena neaktívneho prvku na rádioaktívny; čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov

aktivátor -

látka pridávaná do zmesi na urýchlenie reakcie; zariadenie na pestovanie a rozmnožovanie organizmov v živnej pôde

aktivista -

pracovník aktívu nejakej organizácie; človek poverený nejakou úlohou verejnej činnosti

aktivita -

činorodosť, konanie, pracovná horlivosť; schopnosť reagovať na podnety z okolia; počet rádioaktívnych premien za jednotku času; fyzikálne procesy vyvolávajúce úkazy na Slnku; veličina vyjadrujúca termodynamické vzťahy

aktivizácia -

obnovenie činnosti; uvedenie do prevádzky alebo činnosti; zintenzívnenie činnosti

aktivizmus -

činná účasť na nejakom, predovšetkým verejnom dianí

aktívny -

výkonný, činný; činorodý; vykazujúci väčšie príjmy ako výdavky

aktivovať -

uviesť do činnosti, povzbudzovať; urobiť prvok rádioaktívnym

aktívum -

činný rod slovesný; majetok; pohľadávky

aktograf -

zariadenie na registrovanie telesných pohybov, používa sa pri spánkovej terapii

aktogram -

záznam aktografu

aktológia -

veda o motorike človeka, antropomotorika

aktovka -

taška najmä na spisy; divadelná hra s jedným dejstvom, jednoaktovka

aktualita -

časová vec, novinka; najnovšia, súčasná udalosť, čerstvá správa

aktualizácia -

sprítomňovanie, urobenie niečoho časovým, prevádzanie niečoho vo vzťahu k prítomnosti, doplnenie o najnovšie údaje

aktualizmus -

smer v prírodných vedách, ktorý predpokladá kvalitatívnu zhodu predvekých dejov s dejmi súčasnými

aktualizovať -

urobiť niečo aktuálnym, priblížiť súčasnému stavu

aktuálny -

časový, súčasný, časovo naliehavý, práve prebiehajúci

akty -

úradné spisy, najmä súdne

akulit -

tvrdá drevovláknitá doska s otvormi o priemere cca 4 mm vo štvorcovej sieti

akulturácia -

vzájomné preberanie a splývanie odlišných kultúr, proces sociálnych a kultúrnych zmien

akumulácia -

hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku; použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie

akumulácia -

zhromažďovanie, hromadenie

akumulácia energie -

zhromažďovanie, hromadenie energie, napr. Elektrickej v akumulátore

akumulátor -

zariadenie na hromadenie tepelnej, elektrickej alebo inej energie

akumulovať -

nahromadiť

akupresúra -

čínska tradičná liečebná metóda založená na tlaku na určité body na povrchu ľudského tela

akupunktúra -

čínska liečebná metóda vpichovania ihiel do určitých bodov, nervových a iných centier, ľudského tela

akurátnosť -

presnosť, precíznosť; starostlivosť

akurátny -

presný, starostlivý, pedantný, vyžadujúci a dodržiavajúci presnosť

akustický -

sluchový, zvukový

akustik -

odborník v akustike

akustika -

náuka o vzniku a šírení zvuku; šírenie zvuku v priestore; zvukové vlastnosti miestnosti, určitého priestoru

akustofóbia -

chorobný strach z hluku

akút -

ostrý prízvuk v niektorých jazykoch, jeho značka

akútny -

naliehavý, súrny, bezprostredný, rýchle prebiehajúci (napr. choroba)

akutrauma -

poškodenie sluchového ústrojenstva zvukom

akuzácia -

obžaloba, obvinenie, žaloba

akuzatív -

štvrtý pád skloňovania, nepriamy pád

akva -

prvá časť zložených slov s významom voda, vodný

akvabela -

plavkyňa prevádzajúca synchronizované plávanie, umelecké cvičenie vo vode

akvacentrum -

akvapark, súbor viacerých bazénov, tobogánov a iných relaxačných zariadení

akvakultúra -

pestovanie rastlín bez pôdy, v živných roztokoch, tzv. hydropónia

akvalung -

potápačský dýchací prístroj na stlačený vzduch

akvamarín -

modrozelený až modrý drahokam, odroda berylu; modrozelená farba

akvanautika -

výskum morských hlbín

akvapark -

luxusné relaxačné zariadenie pozostávajúce z niekoľkých bazénov, kĺzačiek, reštaurácií, bufetov, solárií a podobných zariadení

akvaplán -

drevená doska na nácvik vodného lyžovania

akvarel -

maľba vodovými farbami, obraz namaľovaný takýmito farbami

akvarelista -

maliar akvarelov

akvaristika -

chov a pestovanie vodných živočíchov a rastlín v akváriach

akvárium -

umelá vodná nádrž alebo nádoba na chov vodných živočíchov

akvaterárium -

terárium s vodnou nádržou, pre chov obojživelníkov a niektorých plazov

akvatický -

žijúci vo vode, vodný

akvatinta -

grafická technika hĺbkotlače; zrnový lept; tušová technika

akvavit -

z latinského slova aqua vitae, voda života, živá voda; liehovina

akvizícia -

prírastok; získaná vec; nábor; získanie nových kníh pre knižnicu

akyanoblepsia -

neschopnosť vnímať modrú farbu

akyn -

v krajinách strednej Ázie ľudový básnik a spevák

al corso -

v bežnom kurze

al pari -

zhoda medzi kurzovou a menovitou hodnotou cenného papiera

al secco -

maľba na suchej omietke steny

ala -

miestnosť na vítanie hostí v domoch antického Ríma

alabandín -

sulfid mangánu, nerast čiernej farby, mangánová ruda

alabaster -

priesvitná forma sádrovca

alain -

kyselina olejová, oleín

alaktit -

arzeničnan mangánu, vzácny nerast

alália -

chyba reči

alália mentálna -

chorobný strach pred hovorením

alamosit -

kremičitan olovnatý, vzácny nerast

alarm -

poplach; prístroj na vyvolanie poplachu v budovách, automobiloch a pod.

Predošlá 1 ... -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!