Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 4

adogmatický -

odmietajúci dogmy

adogmatizmus -

odmietanie, neuznávanie dogiem

adolescencia -

dospievanie, dosiahnutie pohlavnej zrelosti, obdobie medzi pubertou a dospelosťou

adolescencia -

dospievanie, vekové obdobie medzi pubertou a dospelosťou

adolescent -

jedinec vo veku medzi pubertou a dospelosťou

adónsky -

verš tvorený daktylmi a trochejmi

adopcia predimplantačná -

osvojenie embrya manželmi alebo partnermi ešte pred jeho zavedením do tela príjemkyne pri asistovanej reprodukcii

adoptant -

osvojiteľ

adoptát -

osvojenec

adoptívny -

prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného; prijatý za vlastného

adoptovať -

osvojiť si cudzie dieťa, prijať ho za vlastné

adorácia -

zbožné uctievanie, zbožňovanie

adorovať -

zbožne uctievať, zbožňovať, vzývať

adovať -

chemicky zlučovať, spojovať, viazať

adrenalektómia -

chirurgické odstránenie nadobličky

adrenalín -

hormón v dreni nadobličiek, vyrába sa aj umelo ako liek na reguláciu krvného tlaku; epinerfin

adrenalinémia -

nárast hladiny adrenalínu v krvi

adrenálny -

nadchádzajúci sa pri obličke; týkajúci sa nadobličky

adrenergický -

súvisiaci s adrenalínom a sympatikovým systémom

adrenogenitálny -

týkajúci sa nadobličky a pohlavných orgánov

adrenolytikum -

liek znižujúci napätie sympatika prostredníctvom látky pôsobiacej proti adrenalínu

adresa -

miesto dodania s menom osoby alebo organizácie; vo výpočtovej technike odkaz na pamäťové miesto alebo zdroj dát

adresár -

zoznam mien a adries osôb, podnikov, organizácií a pod.; zoznam adries v počítačovom programe, ktoré boli použité na odkazy

adresát -

osoba, ktorej je určená zásielka; príjemca správy, oznámenia a pod.

adresný -

určený konkrétnemu adresátovi, konkrétnej osobe, firme a pod.

adsorbát -

pohlcovaná látka

adsorbcia -

schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie

adsorbent -

nerozpustná látka povrchovo pohlcujúca plyny alebo kvapaliny

adsorbér -

zariadenie na pohlcovanie pár alebo plynov

adsorbovať -

viazať alebo pohlcovať iné látky

adsorpcia -

schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie; viazanie látok na časticiach pôdy

adspekcia -

vyšetrenie zrakom

adstrát -

jazyk vytvorený spojením dvoch jazykov, z ktorých ani jeden nezanikol

adstringencium -

sťahujúca, zužujúca látka

Adstringentné roztoky -

spôsobujú znížené prepúšťanie tekutín z ciev do okolitého tkaniva

adstringentný -

sťahujúci, zvierajúci

adulár -

priehľadná odroda ortoklasu

adulterácia -

falšovanie, napr. mincí alebo rukopisu

adultný -

zrelý, dospelý

adut -

tromf v kartách

advekcia -

prenos, premiestenie danej veličiny prúdením v atmosfére

advent -

v katolíckom cirkevnom roku štvortýždňové obdobie pred Vianocami; v prenesenom zmysle čas očakávaní a nádeje; príchod

adventista -

člen kresťanského spoločenstva, ktoré očakáva druhý príchod Ježiša Krista

adventívny -

predvianočný; zanesený z iného miesta, vyskytujúci sa na neobvyklom mieste; prídavný, náhodný, náhradný

adventizmus -

kresťanské hnutie veriace v nový príchod Ježiša Krista

adventný -

predvianočný

adverbálny -

závislý na slovese

adverbializácia -

transformácia slova k príslovkám

adverbializovať -

meniť na príslovku

adverbium -

príslovka, slovný druh určujúci vzťahy medzi slovesnými dejmi

adverzatívny -

v jazykovede odporovací diabla; obhajca zlej veci

advocatus diaboli -

ustanovený odporca pri katolíckom svätorečení, advokát

advokácia -

inštitúcia poskytujúca právnu pomoc, právne zastúpenie; obhajoba, presadzovanie niečoho; činnosť advokáta

advokát -

právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca

advokátsky -

týkajúci sa advokáta a jeho činnosti

adware -

akákoľvek programová aplikácia, v ktorej sa počas používania programu zobrazujú reklamy

adynamia -

zoslabenie životne dôležitých orgánov

adynamia -

slabosť, ochabnutosť

aedelost -

vo Švédsku vyrábaný plesňový syr

aeón -

dlhé obdobie dejín; vek, éra

aerácia -

vetranie, prevetrávanie, prevzdušňovanie

aerátor -

prevzdušňovacie zariadenie

aero -

lietadlo, aeroplán

aero -

prvá časť zložených slov majúca význam vzduch alebo lietadlo

aeróbia -

športové náčinie, lietajúci plastový krúžok

aerobik -

sústava telesných cvičení pri hudbe posilňujúcich obehový, dýchací a srdcovo-cievny systém

aerobiont -

organizmus vyžadujúci pre svoju existenciu atmosferický kyslík

aerobióza -

život v prostredí kyslíka

aeróbny -

vyžadujúci k životu kyslík

aerodróm -

letisko, spravidla vojenské

aerodyn -

lietadlo ťažšie ako vzduch, napr. vrtuľník alebo lietadlo

aerodynamický -

prúdnicový, prekonávajúci odpor vzduchu; týkajúci sa aerodynamiky

aerodynamika -

náuka o pohybe plynov a pohybe pevných telies v plynoch

aeroembolizmus -

nežiadúce príznaky vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu

aerofágia -

neúmerné hltanie vzduchu pri jedle alebo pití

aerofágia -

prehltávanie vzduchu

aerofilatelia -

zostavovanie zbierok známok s tematikou leteckej pošty

aerofilter -

filter na čistenie odpadových vôd

aerofóbia -

chorobný strach z prievanu

aerofón -

vzduchový hudobný nástroj

aerofotografia -

letecká fotografia, snímky z lietadla

aerofyt -

rastlina s asimiláciou závislou na vzdušnom prostredí

aerogén -

vzácny, tzv. inertný plyn (zo skupiny hélium, neón, kryptón, xenón, radón)

aerogeológia -

geologický prieskum terénu na základe leteckých fotografií

aerogram -

letecká listová zásielka

aerohydrodynamika -

náuka o prúdení tekutín na základe aerodynamiky a hydrodynamiky

aeroklub -

združenie záujemcov o letectvo a parašutizmus

aerolínie -

podniky zabezpečujúce leteckú prepravu osôb a tovaru

aerológia -

náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére

aeromagnetický -

letecky moniturujúci geomagnetizmus mechaniky plynov

aeromechanika -

náuka o rovnováhe a pohybe plynov a pár, o zákonoch

aeronautika -

letectvo, vzduchoplavba

aeronivelácia -

určovanie výšky leteckou fotogrametriou

aeronómia -

náuka o horných vrstvách astmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou

aerootitída -

poškodenie stredného ucha spôsobené zmenou tlaku

aeropauza -

časť horných vrstiev atmosféry, kde nie je možné lietať

aeroplán -

lietadlo ťažšie ako vzduch s krídlami plniacimi funkciu nosných plôch

aeroplanktón -

drobné častice voľne sa pohybujúce vo vzduchu

aeropónia -

pestovanie rastlín bez pôdy

aeroport -

letisko

Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!