Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 2

absolútna nula -

vo fyzike najnižšia možná teplota, pri ktorej látka neobsahuje žiadnu tepelnú energiu

absolútno -

čo existuje samo sebou a spôsobuje všetko ostatné; dokonalé, neobmedzené bytie

absolútny -

úplný, ničím neobmedzený; nepodmienený, bezpodmienečný

absolutórium -

prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii; schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie; potvrdenie o absolvovaní štúdia

absolvent -

kto úspešne dokončil kurz, školu, vzdelanie

absolvovať -

dokončiť štúdium alebo nejakú činnosť

absorbancia -

miera absorpcie žiarenia

absorbát -

pohltená látka

absorbátor -

látka pohlcujúca žiarenie

absorbent -

látka objemovo pohlcujúca iné látky

absorbovať -

pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)

absorpcia -

objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej látky v druhej; zoslabenie zvuku, elektromagnetického žiarenia

absorpcia -

vstrebávanie

abstencia -

zdržanie sa možnosti využiť právo, najmä volebné

abstenovať -

zdržať sa nejakej činnosti, výkonu práva

abstergencium -

liek s mierne preháňajúcimi účinkami

abstinencia -

zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu; neúčasť na spoločenských akciách

abstinenčný syndróm -

fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog

abstinent -

človek zdržujúci sa určitých pôžitkov, najmä alkoholu

abstinovať -

dodržiavať abstinenciu

abstrahovať -

odvodzovať, vyvodzovať, napr. všeobecné závery či pojmy z jednotlivých javov či pojmov

abstrakcia -

myšlienkové operácie od jednotlivého k všeobecnému, k zákonitostiam

abstrakt -

súhrn, referát, synopsia, zhrnutie

abstraktivista -

stúpenec abstraktivizmu

abstraktivizmus -

umelecký smer vyzdvihujúci abstraktné prvky

abstraktno -

abstraktný svet

abstraktný -

pomyselný, odťažitý, obecný, neskutočný

abstraktum -

abstraktné podstatné meno; abstraktný pojem

abstrúzny -

nepochopiteľný, nejasný; ťažko zrozumiteľný

absurdita -

nezmyselnosť; vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť

absurdno -

svet absurdných javov

absurdný -

nezmyselný, hlúpy; nevhodný

absurdum -

niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne

abštajg -

slangový výraz pre hodinový hotel

abúlia -

chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť

abundancia -

nadbytok, hojnosť

abundantný -

hojný, bohatý, početný, vyskytujúci sa vo veľkom množstve

abuzér -

človek závislý na alkohole, cigaretách, liekoch, drogách alebo iných návykových látkach

abúzus -

zneužitie, zneužívanie, nadmerné užívanie

abvolt -

jednotka pre napätie, značka aV

abwehr -

nemecká vojenská rozviedka a kontrarozviedka od roku 1935

abysál -

dno oceána v hĺbke od 2 do 6 kilometrov

abysálny -

žijúci vo veľkých hĺbkach morí, hlbinný

acapu -

ťažké a tvrdé hnedé drevo z tropického stromu z Brazílie

accelerando -

hudobný výraz pre postupne zrýchlovať, stále rýchlejšie

accentato -

- v hudbe: dôrazne

acetál -

zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu

acetaldehyd -

aldehyd používaný na výrobu kyseliny octovej

acetamid -

amid kyseliny octovej

acetát -

octan, soľ alebo ester kyseliny octovej

acetoín -

kvapalina vznikajúca pri kvasení

acetol -

bezfarebná kvapalina vznikajúca oxidáciou propylénglykolu

acetometer -

prístroj na určovanie obsahu kyseliny octovej v octoch

acetón -

bezfarebná horľavá tekutina, často používané rozpúšťadlo, najjednoduchší ketón (dimetylketón)

acetonémia -

prítomnosť acetónu v krvi

acetonitril -

nitril kyseliny octovej, bezfarebná kvapalina

acetonúria -

ketonúria, vylučovanie ketónov – acetónu – močom

acetylácia -

zavádzanie acetylu do molekuly organickej zlúčeniny karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.

acetylén -

jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom

acidifikácia -

okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH; znečistenie vzduchu oxidom siričitým

acidifikácia -

okysľovanie

acidimeter -

prístroj na meranie kyslosti pôdy

acidimetria -

stanovenie obsahu zásaditých látok neutralizáciou

acidita -

kyslosť roztoku, vyjadruje sa ako hodnota pH; nadbytok kyseliny v žalúdku

acidný -

kyslý

acidobazický -

vzťahujúci sa na kyslé aj zásadité látky

acidofília -

potreba kyslosti u niektorých látok a organizmov

acidofilné mlieko -

mlieko skvasené baktériami mliečneho kvasenia

acidofilný -

kyslomilný, žijúci v kyslom prostredí

acidofóbia -

vlastnosť rastlín vyžadujúcich pôdu s prítomnosťou alkalickej reakcie

acidofóbna rastlina -

vyžaduje pôdu s alkalickou reakciou

acidolýza -

hydrolýza s použitím kyseliny

acidum -

kyselina; liečivá látka vyvolávajúca kyslé prostredie v žalúdku

acne -

akné, uhrovitosť, hnisavý zápal mazových žliaz kože

acompagnato -

recitatív s doprovodom orchestra

acuto -

hudobný výraz pre ostro, prenikavo

acutus -

akútny

acyl -

radikál z organickej kyseliny

acylácia -

zavádzanie acylovej skupiny do organickej zlúčeniny

acylpyrín -

liek na zníženie teploty, utíšenie bolestí, antireumatikum podobné aspirínu

ad -

k, na

ad absurdum -

až do nezmyselnosti; postup dôkazov spornosti, čo odporuje logike; dovedené do dôsledkov

ad acta -

spisová skratka, odložiť ako vybavené

ad astra -

nahor, ku hviezdam, dopredu

ad audiandum verbum -

na vypočutie slova; pozvať niekoho „na koberec“; na pokarhanie

ad auditorem -

k počúvajúcemu, k poslucháčovi, bez ohľadu na pravdu, populisticky

ad baculum -

argument so silou palice; vyhrážanie sa silou; nátlak

ad hoc -

latinská skratka = pre tento prípad, len pre tento účel či príležitosť

ad hominem -

k človeku, populisticky; zneužívajúci záporné vlastnosti človeka

ad ignorantiam -

k nevedomosti; využívajúci neznalosť a nevedomosť súpera

ad infinitum -

nekonečne, do nekonečna

ad informandentum -

k informácii, na vedomie

ad informandum -

pre informáciu lekára

ad libitum -

podľa vašej vôle, ako sa vám páči

ad manus medici -

do rúk lekára

ad multos annos -

na dlhé roky = prianie pri prípitku

ad oculos -

zjavne, názorne, zrejme, viditeľne

ad personam -

osobne, pre svoju osobu; zosmiešňovanie protivníka

ad populum -

k ľudu; demagógia, odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí

ad rem -

k veci

Predošlá 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!