Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 13

anabáza -

návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov; komplikované vyjednávanie, putovanie

anabióza -

skrytá forma života pri prežívaní v nepriaznivých podmienkach, maximálne obmedzenie životných procesov

anabolikum -

látka podobná mužským pohlavným hormónom, zvyšujúca tvorbu svalstva

anabolizmus -

premena jednoduchších látok v živom organizme na zložitejšie

anacidita -

nedostatok kyseliny

anacidita -

chýbanie kyseliny chlorovodíkovej (soľnej) v žalúdočnej šťave

anacionalizmus -

ľahostajnosť k vlastnému národu, k svojmu pôvodu, opak nacionalizmu

anadróma -

presúvanie sa rýb z mora do rieky, aby sa v nej mohli neresiť

anaerobióza -

schopnosť organizmu žiť bez kyslíka

anaerobný -

nevyžadujúci pre svoj život kyslík

anafáza -

tretia fáza nepriameho delenie bunkového jadra

anafora -

opakovanie toho istého slova na začiatku následných veršov

anafrodízia -

veľký nedostatok sexuality, pohlavného cítenia; frigidita

anafrodiziakum -

liek znižujúci pohlavný pud

anafylaktický -

vzťahujúci sa k anafylaxii, podmienený anafylaxiou

anafylaktoidný -

podobný anafylaxii

anafylaxia -

druh alergie, precitlivelosti na cudzorodú bielkovinu

anafylaxia -

prudká celková reakcia na stretnutie s antigénom

anaglyf -

stereoskopické zobrazenie; polovypuklé sochárske dielo; metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou; vytváranie stereoskopického modelu

anagram -

zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka

anagramonym -

pseudonym na základe anagramu vytvorený z osobného mena prešmyčkou

anachoréta -

pustovník

anachronický -

nemoderný, zastaralý, nevhodný do súčasnosti

anachronizmus -

čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné; kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí; prežitok

anaklitická depresia -

depresia detí oddelených od matky

anakolut -

vybočenie z vetnej väzby

anakonda -

juhoamerický veľhad

anakreontika -

básnický štýl vyzdvihujúci lásku a víno

anakúzia -

nedostatočný sluch, hluchota

anál -

konečník; súlož do konečníka

analcím -

vodnatý hlinitokremičitan sodný, nerast

analektá -

výber zo slovesných diel, zbierka básní

analeptikum -

látka povzbudzujúca činnosť dýchacieho ústrojenstva, srdca a iných životne dôležitých orgánov

analfabetický -

hlúpy, nevzdelaný

analgetický -

utišujúci bolesť

analgetický -

znižujúci pocit bolesti

analgetiká -

lieky proti bolesti, ktoré však neodstraňujú jej príčinu; nepotláčajú bdelosť chorého

analgézie -

liečba alebo potlačenie bolesti

analista -

kronikár, autor análov

analistika -

podávanie historických skutočností v chronologickom poradí

Análne fisúry -

trhliny v oblasti ritného otvoru

análny -

konečníkový

analógia -

zhoda, obdoba, pripodobnenie; zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy; použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou

analogický -

podobný, zodpovedajúci

analogizovať -

vytvoriť analógiu

analogon -

analogický jav, predmet; ideálny adekvátny pojem, popis, teória

analógový -

spojitý, plynule premenný, napr. analógový signál; taký, ktorého premenné hodnoty sú zobrazené fyzikálnymi veličinami

analsex -

análny sex, erotické a sexuálne praktiky používajúce konečník

anály -

letopisy; nadmerne dlhý opis; zdĺhavé rozprávanie

analytický -

rozborový, rozoberajúci; vzťahujúci sa na analýzu

analytik -

odborník v analytike; človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie

analýza -

rozklad na jednoduchšie prvky, rozbor, opak syntézy

analyzátor -

prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie; látka používaná pri analýze; ten, kto prevádza analýzu

analyzovať -

prevádzať analýzu, robiť rozbor

anamnésis -

rozpomínanie sa duše na minulé zážitky

anamnéza -

rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého; uvedomovanie si, rozpamätanie sa

Anamnéza -

podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď.

anamnéza -

údaje o zdravotnom stave pacienta a jeho pokrvných príbuzných pred súčastnou chorobou

anamorfóza -

proces premeny, zmena; optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu

ananás -

tropická rastlina s dužinatými plodmi

anankazmus -

vtieravé myšlienky spojené s nutkaním konať, obsesia

ananké -

prírodná minulosť, nevyhnutnosť

ananym -

meno napísané obrátene napr. Lobas – Sabol

anapait -

vodnatý fosforečnan železa a vápnika, nerast

anapest -

trojslabičná vzostupná metrická stopa

anaplazmóza -

choroba dobytka spôsobená parazitmi

anarchia -

bezvládie, chaos, spoločenský rozklad, zmätok; porušenie spoločenského poriadku

anarchista -

stúpenec anarchizmu

anarchistický -

týkajúci sa anarchizmu; neuznávajúci disciplínu, zákonnosť a poriadok

anarchizmus -

hnutie požadujúce odstránenie štátnej a spoločenskej organizácie, odmietajúce právny poriadok, disciplínu

anartria -

chorobná porucha výslovnosti

anastáza -

vzkriesenie, zmŕtvychvstanie (v kresťanskom zmysle)

anastézia -

znecitlivenie, umŕtvenie

anastigmat -

objektív s odstránenými optickými chybami

anastomóza -

umelé alebo prirodzené spojenie dvoch dutých telesných orgánov

anastrofa -

prevrátenie poriadku slov vo vete

anastylóza -

obnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy

anatas -

kysličník titánu, štvorcový nerast

anatéma -

cirkevné prekliatie, kliatba, exkomunikácia v katolíckej cirkvi a v židovstve

anatexia -

natavenie horniny vo vnútri Zeme a kryštalizácia vytvoreného magmatu na vyvrelinu

anatóm -

odborník v anatómii

anatómia -

náuka o stavbe a zložení tela živých organizmov; rozdelenie, členenie

anatomický -

týkajúci sa anatómie; tvarom vyhovujúci stavbe ľudského tela

anatoxín -

toxicity zbavený jed, ktorý sa používa ako sérum

ancien régime -

absolutistický vládny systém vo Francúzsku pred revolúciou v roku 1789; označenie pre európske zriadenie v 17. a 18. storočí; starý, prežitý spoločenský poriadok vo všeobecnosti

ancienita -

služobný vek, určujúci poradie v služobnom zaradení, spoločenskom živote a pod., napr. v diplomacii; druh devízového obmedzenia odrážajúceho skutočnosť, resp. zvýhodnenie účastníka obchodu, ktorý bol už v minulosti činný v rovnakej sfére

ancikrist -

pejoratívne označenie zlého človeka

ančar -

šípový jed získavaný z tropického stromu upas

ančovička -

ančovka, sardela v korenistom náleve

ančovka -

sardela v korenistom náleve, ančovička

andaluzit -

kremičitan hlinitý, kosoštvorcový nerast

andante -

v hudbe: krokom, voľne, voľným tempom; skladba alebo veta skladby v tomto tempe

andezit -

sopečná hornina neobsahujúca kremeň, používaná v stavebníctve

andorit -

sulfid olova, antimónu a striebra, kosoštvorcový nerast

andradit -

nerast patriaci medzi granáty, kremičitan železa a vápnika

andragogika -

výchova a vzdelávanie dospelých

andrewsit -

zásaditý fosforečnan železa a medi, nerast

andro -

prvá časť zložených slov s významom muž, mužský

androblastóm -

nádor vaječníka

androcefália -

zobrazenie zvieracieho teľa s ľudskou hlavou

Predošlá 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!