Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 12

amenorea -

nedostavenie sa menštruácie

amenorea -

vynechanie menštruácie

american blue -

označenie syrov typu rokfort v niektorých štátoch USA

amerícium -

kovový rádioaktívny prvok, značka Am

amerika -

slangový výraz pre výrobok vyrobený v Amerike, napr. cigarety

amerikán -

človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky; krasokorčuliarska figúra pri jazde dozadu

amerikanista -

odborník v amerikanistike

amerikanistika -

výskum jazykov, kultúry, dejín, literatúry a spôsobu života obyvateľov Ameriky

amerikanizácia -

poameričťovanie; preberanie a podriaďovanie sa politickému, kultúrnemu a ekonomickému vplyvu USA

amerikanizmus -

americký spôsob života; jazykový prvok americkej angličtiny, ktorý vznikol odchýľkou od iného jazyka, najčastejšie od spisovnej angličtiny

ametropia -

chyba lomivosti oka

ametyst -

polodrahokam, fialový kremeň

amfetamín -

prostriedok proti únave, benzedrín

amfíbia -

obojživelník, vozidlo schopné jazdy po súši aj plavby na vode, lietadlo schopné pristávať aj na vode

amfibický -

obojživelný, schopný života alebo pohybu na súši aj na vode

amfibiont -

rastlinný alebo živočíšny obojživelný organizmus

amfibol -

skupina horninotvorných kremičitanov

amfibólia -

mnohoznačnosť alebo dvojzmyselnosť slov vznikajúca zámenou slov rovnakého znenia, ale rôzneho významu; logická chyba vyplývajúca z dvojzmyselnosti

amfibolit -

hornina zložená z amfibolu a plagioklasy

amfibolovec -

hlbinná hornina zložená najmä z amfibolu

amfibrach -

trojslabičná stopa s neprízvučnou, prízvučnou a neprízvučnou slabikou

amfigónia -

pohlavné rozmnožovanie, splývanie pohlavných buniek

amfimixia -

pohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia

amfión -

obojetný ión, elektricky neutrálna častica nesúca kladný aj záporný elektrický náboj

amfiteáter -

kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov; spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru; polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom

amfolyt -

látka s kyslými aj zásaditými vlastnosťami

amfora -

dvojuchá staroveká nádoba vajcovitého tvaru; jednotka objemu v antickom Ríme

amfoterita -

vlastnosť, ktorá umožňuje látke správať sa ako zásada aj ako kyselina

amfotérny -

dvojstranný, obojaký, prejavujúci sa vo dvoch podobách

amid -

organická aj anorganická zlúčenina obsahujúca aminoskupinu, NH2, dusíkatý derivát organických kyselín

amidol -

derivát fenolu

amidopyrín -

liek zmierňujúci horúčku a bolesti

amík -

slangové označenie Američana

amimia -

strata mimických pohybov pri duševnej poruche

amín -

derivát amoniaku

aminácia -

zavedenie aminoskupiny do molekuly organickej zlúčeniny

aminokyselina -

karboxylová skupina s jednou alebo dvomi aminoskupinami, stavebná jednotka bielkovín

aminoplast -

plastická látka z polykondenzačných produktov formaldehydu s močovinou alebo jej derivátmi

aminoskupina -

dusíkatá atómová skupina pre amíny

aminotransferáza -

pečeňový enzým

amiš -

príslušníkov americkej odnože sekty anabaptistov, novokrstencov

amitóza -

priame delenie bunky

amixia -

nepohlavné množenie organizmu, bez oplodnenia

amnestia -

hromadné odpustenie trestného stíhania alebo trestu milosťou udelenou hlavou štátu

amnestia daňová -

jednorazové odpustenie daňových nedoplatkov

amnézia -

chorobná strata pamäti pri duševných chorobách alebo po úraze hlavy

amnézie -

strata pamäti

amniocentéza -

vyšetrenie plodovej vody v tehotenstve

amnión -

vnútorný plodový obal, obal zárodku, ovčia blana

amnioskopia -

vyšetrovacia metóda na určenie stupňa ohrozenia plodu v neskorom tehotenstve

amok -

tropické šialenstvo, zúrivosť

amoniak -

čpavok, bezfarebný zapáchajúci plyn

amonifikácia -

baktériami vyvolaný rozklad organických látok sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku

amonit -

druh vyhynutých hlavonožcov

amonizácia -

proces sprevádzaný uvoľňovaním amoniaku

amoralista -

človek porušujúci princípy mravnosti

amoralizmus -

popieranie mravných zásad, nerešpektovanie mravných noriem, zvykov, mravnosti

amorálny -

nemravný, mravne ľahostajný

amoret -

nahá okrídlená bytosť detského vzhľadu, anjelík

amorfizmus -

beztvarosť

amorfný -

beztvarý, beztvárný, bez vnútornej štruktúry

amoroso -

v hudbe: nežne, milostne, láskyplne; krátka milostná skladba

amortizácia -

úradné umorenie listiny alebo dlhu; odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia; postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty; splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky

amortizovať -

uskutočňovať amortizáciu

amotóza -

priame delenie bunkového jadra zaškrtením

ampelografia -

náuka o druhoch viniča

ampér -

praktická jednotka intenzity elektrického prúdu, značka A

ampérhodina -

fyzikálna jednotka pre elektrický náboj, značka Ah

ampérmeter -

prístroj na meranie hodnoty elektrického prúdu

ampérsekunda -

jednotka elektrického náboja, značka As

ampicilín -

polosyntetické antibiotikum, druh penicilínu

amplektácia -

prvá fáza zoznamovania sa a zbližovania sa s objektom erotického záujmu

amplidyn -

elektrický dvojstupňový rotačný zosiľovač

amplifikácia -

rozšírenie, rozmnoženie, zveľadenie, zdokonalenie

amplifikátor -

zosiľovač (v slaboprúdovej technike)

amplión -

reproduktor, zariadenie zosiľujúce zvuk

amplitúda -

rozkyv, rozkmit, najväčšia vzdialenosť od rovnobežného stavu, rozsah, šírka, biologická prispôsobivosť v rôznom prostredí, objem; maximálna jednotka periodicky premennej fyzikálnej veličiny; rozdiel medzi minimom a maximom; maximálna výška hrebeňa vlny alebo maximálna hĺbka údolia vlny

ampula -

nádobka s úzkym hrdlom na tekutiny

ampulka -

zatavená nádobka s injekčnou látkou

amputácia -

chirurgické odňatie údu alebo jeho časti, alebo inej časti organizmu

amputovať -

vykonať amputáciu

amulet -

predmet nosený pri sebe, o ktorom ľudia veria, že dokáže ochrániť svojho držiteľa pred nešťastím, úrazom a pod.

amur -

z Číny pochádzajúca kaprovitá ryba, chovaná aj v našich jazerách a rybníkoch

amúzia -

chorobný nedostatok alebo strata zmyslu pre hudbu, dysmúzia

amuzikálny -

bez hudobného talentu, bez hudobného sluchu

amygdalin -

glykozid obsiahnutý v horkých mandliach a niektorých ovocných jadrách

amygdalitída -

zápal mandlí

amyl -

organická skupina s piatimi atómami uhlíka

amyláza -

enzým vyvolávajúci štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry

amylofilná rastlina -

rastlina asimiláciou vytvárajúca v listoch škrob, ktorý sa mení na cukor

amyloidóza -

rozklad škrobu

amylolýza -

štiepenie škrobu pôsobením enzýmov na glukózu, dextríny alebo maltózu

amylopektín -

polysacharid, vo vode nerozpustná zložka škrobu

amyloplast -

veľmi malé útvary v rastlinných bunkách, obsahujúce škrob

amylóza -

vo vode rozpustná zložka cukru, polysacharid

amyotrofia -

chorobné ubúdanie svalovej hmoty

an sich -

nemecky o sebe; vec sama, ako taká

ana partes aequales -

rovným dielom (používa sa na receptoch)

anabaptista -

novokrstenec, stúpenec anabaptizmu

anabaptizmus -

novokrstenectvo, učenie odmietajúce krst detí

Predošlá 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!