Slovník po stránkach

Slovník cudzích slov so slovami a ich definíciami v štýle klasického slovníka.

Str 10

alikvotné tóny -

vedľajšie tóny, ktoré znejú súčasne so základným tónom

alikvotný -

pomerný, úmerný podielu; obsiahnutý bezo zvyšku; pripadajúci na určitú časť celku

alimentácia -

poskytnutie výživy, vyživovacia povinnosť zo zákona; výživa, strava

alimentárny -

súvisiaci s príjmom potravy, pokrmový

alimentológia -

výskum potravy a jej zložiek

alimenty -

zákonom stanovené výživné

aliminácia -

odmietnutie, napr. sťažnosti bez jej prejednania

alinea -

nový odstavec

alit -

hornina s vysokým obsahom voľne hydratovaných oxidov hliníka

alitácia -

pokrývanie železa hliníkovou vrstvou, difúzne hliníkovanie

aliterácia -

opakovanie zhodných hlások na začiatku po sebe nasledujúcich slov alebo veršov

alitovanie -

alitácia

aliud -

iné ako dohodnuté plnenie záväzku vedúce k zániku záväzku

alivalit -

hornina zložená z olivínu a anortitu

alka -

morský vták žijúci v severných moriach

alkália -

chemická zásada, hydroxid alebo uhličitan alkalických kovov a amoniaku

alkalický -

zásaditý, bazický

alkalimetria -

stanovenie obsahu alkalických látok

alkalita -

zásaditosť, alkalickosť; obsah alkalických látok v roztoku

alkalizácia -

zmena reakcie prostredia na alkalické

alkaloid -

dusíkatá zásaditá látka so silným, často jedovatým účinkom na ľudský organizmus

alkalóza -

stupňovanie zásaditej reakcie krvi

alkán -

nasýtený uhľovodík, parafín

alkén -

nenasýtený uhľovodík s jednou trojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci

alkín -

nenasýtený uhľovodík s trojitou väzbou

alkohol -

organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina; všeobecný názov pre etanol; opojný nápoj, liehovina

alkoholáty -

zlúčeniny alkoholov s kovom

alkoholik -

nadmerný konzument alkoholických nápojov, človek závislý na alkohole

alkoholizácia -

pridávanie alkoholu do dezertných vín

alkoholizmus -

chorobný návyk, závislosť na pití alkoholických nápojov

alkoholýza -

štiepenie chemickej väzby pôsobením alkoholu

alkohomer -

merač obsahu alkoholu v tekutine, liehomer

alkovňa -

výklenok, prístenok v obytnej miestnosti

alkoxid -

zlúčenina vytvorená pôsobením niektorých kovov na alkoholy

alkyd -

syntetická živica polyesterového typu

alkyl -

jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka

alkylácia -

zavádzanie alkylu do molekuly organickej zlúčeniny

all right -

súhlasím, dobre, v poriadku

alla marcia -

v hudbe: pochodovo

alla prima -

priama maľba na podklad bez podmalieb

allargando -

v hudbe: voľnejšie, rozvláčnejšie

allegretto -

v hudbe o trochu pomalšie ako allegro, mierne rýchlo

allegrissimo -

v hudbe: veľmi rýchlo

allegro -

v hudbe: živo, rýchlo, temperamentne; skladba v tomto tempe

allemanda -

stredoveký nemecký tanec

allo -

prvá časť zložených slov s významom iný, odlišný

allonym -

autorom vypožičané meno iného skutočného človeka, najčastejšie z politických a cenzúrnych dôvodov

allround -

všestranný

alm -

vápenec s vysokým obsahom humusu

alma mater -

žijúca matka, matka živiteľka; označenie univerzity v stredoveku

almanach -

zborník, ročenka, kalendár

almandín -

nerast zo skupiny hliníkových granátov, polodrahokam

almara -

väčšia skriňa na uloženie liturgických predmetov; starší názov šatníka alebo skrine

almea -

tanečnica a speváčka v orientálnych krajinách

almukantarát -

v astronómii myslená kružnica rovnobežná s obzorníkom

almužna -

malý dar chudobnému, najčastejšie peňažný

almužník -

žobrák

alnico -

nekujná zliatina, najmä železa, niklu, kobaltu a hliníka

alo -

prvá časť zložených slov s významom iný, odlišný

aloa -

rastlina s tuhými listami z rodu Aloe, sukulent pestovaný v byte; hustá šťava z listov tohto sukulentu, používaná na liečebné účely

alobal -

obchodný názov hliníkovej fólie na balenie potravín

alod -

feudálny slobodný statok bez lénneho záväzku

alofán -

kremičitan hliníka, ílový nerast

alofanoid -

súhrnné označenie ílových minerálov

alofóna -

hláska zastupujúca inú hlásku

alogamia -

opelenie kvetu peľom z iného kvetu rovnakej alebo inej rastliny toho istého druhu

alogénna transfúzia -

transfúzia krvi pochádzajúcej od darcu

alogénny -

v geológii vzťahujúci sa na zmeny vyvolané podmienkami vzniknutými mimo pôvodného prostredia

alogický -

nelogický, nezmyselný

alogizmus -

nelogický názor, logike odporujúci výrok

alograf -

testament napísaný cudzou rukou a podpísaný zostaviteľom

alochória -

rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín vodou, živočíchmi, vetrom alebo človekom

alochromatický -

sfarbený

alochronický -

vyskytujúci sa v určitej ére

alochtónny -

zavlečený, prenesený, druhotný, pochádzajúci z iného miesta, napr. organizmus; opak autochtónneho

aloi -

obsah drahého kovu v minci, rýdzosť mince

alokácia -

rozmiestenie, umiestenie, rozloženie

alokúcia -

verejný prejav; oslovenie, slávnostný príhovor

alometamorfóza -

vonkajšími podmienkami spôsobená premena horniny

alometria -

nerovnomerný rast niektorých častí tela vyvolaný nerovnomerným rozdelením výživných látok

alomorfóza -

prispôsobenie sa organizmu zmeneným podmienkam prostredia

alonym -

krycie meno autora diela, vypožičané od iného autora

alonž -

prídavok, prívesok prístroja, cenného papiera; pridaná časť; mužská baroková parochňa; nástavec destilačného prístroja uľahčujúci odtekanie destilátu; časť mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu

alopaládium -

nerast zo skupiny platiny

alopatia -

liečba liekmi vyvolávajúcimi opačný obranný proces než aký vyvoláva choroba, opak homeopatie

alopatria -

výskyt dvoch alebo viacerých druhov živočíchov úplne oddelene; schopnosť vyskytovať sa vo viacerých tvarových modifikáciach pri niektorých odlišných chemických a fyzikálnych vlastnostiach

alopécia -

vypadávanie vlasov, holohlavosť, plešatosť, lysina

alopécia -

plešatosť

aloplastika -

nahradenie strateného tkaniva neživým umelým materiálom

alotrium -

nezbednosť, neposednosť

alotropia -

výskyt niektorých prvkov v dvoch alebo viacerých štrukturálne odlišných modifikáciach

alozóm -

nepárový pohlavný chromozóm

alpa -

prípravok na natieranie tela pri masáži; francovka

alpaka -

biela zliatina niklu, medi a zinku v podobe striebra; druh juhoamerickej lamy a jej vlna

alpid -

tektonická jednotka, ktorá vzniklá alpínskym vrásnením na konci druhohôr a treťohôr

alpínec -

človek alpínskeho typu

alpinista -

vysokohorský turista, horolezec

alpinizmus -

horolezectvo, vysokohorská turistika

alpínka -

skalnička

alpinkár -

pestovateľ alpínok, skalničkár

Predošlá 1 ... -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 735 Ďalšia

Ak sa Vám projekt páči, podporte ho zdieľaním alebo LIKE-om na Facebook-u. Ďakujeme!